Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

PracovištěJak se mám objednat

klientů ročně

spolupracujících škol

pedagogicko-psychologických poraden

speciálně pedagogická centra

Služby

Služby pro rodiče a děti

Služby pro rodiče a děti

 • diagnostika
 • zjišťování speciálně vzdělávacích potřeb dětí, žáků, studentů
 • pomoc při řešení výukových a výchovných problémů
 • práce s mimořádně nadanými
 • intervence, terapie
 • poradenství a kariérové poradenství
 • konzultace při zařazování žáků do škol
 • kurzy např. grafomotoriky, předškolní přípravy, sociálních dovedností atd.
 • informace o kompenzačních, didaktických pomůckách
Služby pro školy a učitele

Služby pro školy a pedagogy

 • zpracování podkladů pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc
 • odborné konzultace
 • prevence rizikového chování
 • práce s třídními kolektivy
 • spolupráce s metodiky prevence
 • spolupráce s výchovnými poradci
 • organizace seminářů, přednášek
 • informace o kompenzačních, didaktických pomůckách
 • depistáže školní zralosti
Ostatní služby

Ostatní

 • odborná praxe pro studenty VŠ
  (speciální pedagogika/psychologie)
 • multidisciplinární spolupráce
  (lékaři, OSPOD, SVP, Policie ČR atd.)
 • spolupráce s dalšími ŠPZ v regionu
Od 1. 7. 2016 došlo ke sloučení všech pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center zřizovaných Krajem Vysočina do jednoho subjektu – Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina.

Jsme připraveni nabídnout pomoc při posouzení předpokladů dětí, žáků a studentů, a to nejen tam, kde se zdá být nějaký problém ve vývoji dispozic dítěte, ale i tam, kde lze očekávat naopak určitou akceleraci rozvoje schopností či jejich nerovnoměrnost. Víme, že je důležité, aby především rodiče měli reálnou představu co od dítěte očekávat, poradíme jak na ně působit, jak je rozvíjet, co mu nabízet. To vše samozřejmě nejenom v souvislosti se školou, ale s celým vývojovým obdobím a zdravotním stavem dětí i mladistvých.

Konzultujeme s rodiči i pedagogy možnosti výchovy a vzdělávání, potřeby dětí, žáků i studentů. Uvědomujeme si, že problémy související se školou jsou často hlavní příčinou mnoha nesrovnalostí, jež je nutné řešit. Vedle toho je ovšem řada dalších oblastí, kterými se zabýváme a rádi bychom nabídli pomoc – rodinné situace, výběr vhodného zaměstnání, krizové situace a náročné životní situace atd.

Nabízíme podle potřeby nejen základní posouzení, ale i další odborné vedení psychologické či speciálně pedagogické, terapii i reedukaci, individuálně či ve skupině, případně ve spolupráci s rodinou. Samozřejmostí jsou konzultace a poradenství v celé šíři.

Poskytujeme služby pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra.

Pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologická poradna PPP se věnuje hlavně oblasti diagnostiky a intervence výukových a výchovných problémů, specifických vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a chování, dále např. oblastem jako je diagnostika školní zralosti klientů a s ní spojené doporučení odkladů školní docházky či určování profesní orientace žáků a studentů.

Speciálně pedagogická centra

Speciálně pedagogické centrum (SPC) = věnuje komplexní péči převážně dětem, žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním – mentální postižení a souběžné postižení více vadami.