Školní zralost

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Dítě, které dovrší do 31. 8. daného roku 6 let, je jeho zákonný zástupce povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce (§ 36 odst. 4 školského zákona).

Zápis probíhá na základních školách v době od 1. do 30. dubna.

K posouzení školní připravenosti zákonní zástupci objednávají dítě do PPP (pedagogicko-psychologické poradny). Pokud se jedná o děti, které jsou již v péči SPC (speciálně pedagogického centra), je třeba se vždy objednat do příslušného SPC, jehož je dítě klientem (PPP v tomto případě vyšetření nerealizuje).

Objednat se lze osobně, telefonicky i e-mailem – preferujeme objednání e-mailem.

Minimální údaje potřebné k objednání:

  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození
  • jméno a příjmení zákonného zástupce
  • adresa bydliště
  • informace o mateřské škole, kterou dítě navštěvuje
  • kontakt – dle možností telefon, e-mail

Využít můžete formuláře „Žádost o vyšetření“.

Vyšetření školní připravenosti probíhá bez přítomnosti zákonného zástupce (pokud je to možné), formou hry, povídání, kreslení a trvá cca 60 minut. Před vyšetřením dává zákonný zástupce písemný souhlas s vyšetřením a se zpracováním osobních údajů. Před i po vyšetření probíhá konzultace se zákonnými zástupci. Písemným výstupem z vyšetření je „Zpráva z vyšetření“, jejíž součástí je i doporučení pro další rozvoj dítěte.

Odborní pracovníci Vám pomohou řešit i případné další postupy související se školní zralostí:

„Odklad povinné školní docházky“

Zákonní zástupci mohou pro své dítě písemně požádat o odložení nástupu do školy o 1 rok (§ 37 školského zákona). Žádost podává zákonný zástupce v příslušné základní škole a musí k ní doložit tato doporučení:

  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • doporučující posouzení odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického psychologa.

„Předčasné zaškolení“

K povinné školní docházce může být přijato též dítě, kterému bude 6 let v období září až červen příslušného školního roku, pokud o to požádá jeho zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona).

  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období září až prosinec je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
  • Podmínkou přijetí dítěte, kterému bude 6 let až následují rok (leden–červen), je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře (např. dětský lékař).

„Přípravná třída“

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky se mohou děti kromě mateřské školy vzdělávat též v přípravné třídě základní školy (§ 47 školského zákona). Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy podává zákonný zástupce v příslušné základní škole a musí k ní doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Vyšetření školních zralostí probíhá zejména v průběhu února až dubna. Vzhledem ke každoročně se zvyšujícímu počtu žádostí o vyšetření, prosíme zákonné zástupce, aby se k vyšetření školní zralosti objednali nejdéle do konce ledna.