Informace k maturitním zkouškám

Informace k žádostem o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) z důvodu již dříve prokázané poruchy učení.

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Žáci, kteří jsou průběžně sledováni v PPP pro poruchu učení, mohou požádat o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ). Pokud bude PUP MZ přiznáno na základě posudku z PPP, mohou konat státní maturitu v souladu s § 20 vyhlášky č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v aktuálním znění.

PUP MZ může být stanoveno pouze v případě, že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok. Uzpůsobení podmínek pro žáky s SPU by mělo být realizováno již po dobu docházky žáka na SŠ.

Pro vystavení Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky je nutné se včas (nejpozději během října) v PPP objednat.

Dále je k vyšetření potřeba zajistit vyplněný Dotazník pro SŠ k maturitě. Tento dotazník maturant předá vyučujícímu českého a cizího jazyka k vyplnění. Vyplněný dotazník podepsaný pedagogem a s razítkem školy maturant následně osobně donese na setkání do PPP.

Doporučení k PUP MZ v elektronické podobě do systému CERMAT zadává v PPP pouze proškolený pracovník a po uzavření systému ze strany CERMATU, již nelze posudky dodatečně vložit, opravit nebo doplnit. Doporučení PPP obdrží daný žák a odevzdá jej řediteli školy spolu s přihláškou podle § 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Upozorňujeme, že vydané doporučení pouze upravuje podmínky při konání státní maturitní zkoušky (přidělení určitého času navíc na zpracování písemné práce, vyrovnání handicapu poruchy učení – např. možností použít zvýrazňovač nebo formálně upravený testový materiál, vyčlenění mimo ostatní spolužáky do samostatné místnosti apod.), nejedná se o úlevy či mírnější hodnocení výsledků a výkonů maturanta.

Upozorňujeme, že na maturitním vysvědčení je uvedeno, že maturitní zkouška byla provedena s přiznaným uzpůsobením podmínek.

Upozornění pro výchovné poradce:

V současné době se velmi často objevují žádosti žáků IV. ročníků o PUP MZ z důvodu SPU. Prosím, oznamte všem žákům následující informaci:

  • PUP MZ může být stanoveno pouze v případě, že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok
  • je tedy nutné, aby žák kontaktoval PPP nejdéle do konce II. ročníku
  • PPP žákovi nastaví případná vhodná podpůrná opatření pro SŠ a následně bude řešena možnost případného PUP MZ

Prosím, oznamte tuto informaci všem žákům I. – II. ročníků, kterých by se PUP MZ z důvodu SPU mohlo eventuálně týkat.

Děkujeme za spolupráci.