Povinně zveřejňované informace

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Název

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

2. Důvod a způsob založení

Rada kraje projednala usnesením č. 1620/26/2015/RK ze dne 1. 9. 2015 záměr připravit systémové řešení poradenských služeb v kraji. OŠMS Kraje Vysočina provedl analýzu poradenských služeb. Na základě analýzy byl připraven záměr na systémové řešení (vytvoření jednoho právního subjektu se sídlem v Jihlavě a s pracovišti ve stávajících městech).

Kraj Vysočina, jako zřizovatel, rozhodl usnesením č. 0167/02/2016/ZK dne 29. 03. 2016 o sloučení příspěvkových organizací vykonávajících činnost školských poradenských zařízení.

Nástupnická organizace od 01. 07. 2016 je Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina.

Slučované příspěvkové organizace:

IČO: 70832510 – Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou, Veselská 35/43, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 70837139 – Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335, Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 70835381 – Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava, třída Legionářů 6, 586 01 Jihlava
IČO: 70844186 – Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov
IČO: 66597315 – Pedagogicko–psychologická poradna Třebíč, Vltavínská, 674 01 Třebíč

Speciálně pedagogické centrum z příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod (IČO 70838593)

3. Organizační struktur

Statutární orgán, ředitel organizace
Zástupce ředitele
Vedoucí zaměstnanci detašovaných pracovišť
Vedoucí zaměstnanec SPC
Pedagogičtí pracovníci – psycholog, speciální pedagog
Nepedagogičtí pracovníci – sociální pracovník, ekonom, uklízečka, školník – správce budov

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
třída Legionářů 1468/36
586 01 Jihlava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
třída Legionářů 1468/36
586 01 Jihlava

Jednotlivá pracoviště:

třída Legionářů 1468/36, 586 01 Jihlava – sídlo ORG, v budově sídlí pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP Jihlava)
Veselská 35, 591 01 Žďár nad Sázavou – v budově sídlí pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP Žďár n/S) a speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC Žďár n/S).
Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí – v budově sídlí pedagogicko-psychologická poradna, organizačně spadá pod PPP Žďár n/S.
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem – v budově sídlí pedagogicko-psychologická poradna, organizačně spadá pod PPP Žďár n/S.
Purkyňovo náměstí 239, 674 01 Třebíč – v budově sídlí pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP Třebíč).
Chelčického 904, 676 02 Moravské Budějovice – v budově sídlí pedagogicko-psychologická poradna, organizačně spadá pod PPP Třebíč.
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov – v budově sídlí pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP Pelhřimov).
U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod – v budově sídlí pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP H. Brod) a speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC H. Brod).

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou pevně stanoveny pro následující pracoviště:
třída Legionářů 1468/36, 586 01 Jihlava (PPP)
Veselská 35, 591 01 Žďár nad Sázavou (PPP)
Purkyňovo náměstí 239, 674 01 Třebíč (PPP)
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov (PPP)
U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod (PPP)

Pondělí – čtvrtek 7. 30 – 16. 00
Pátek 7. 30 – 13. 00

4.4 Telefonní čísla

Ředitel:
PhDr. Věra Trávníková, tel.: 567 572 414, 774 106 932

Ekonomický úsek:
Veronika Fleková, tel.: 567 572 415, 730 585 706
Denisa Vránová, tel.: 567 572 415, 728 626 036
Bc. Jitka Vráblová, BBA, tel.: 567 572 415, 734 647 118

Vedoucí pracovníci:

PPP Pelhřimov – PaedDr. Jana Svobodová, tel.: 565 381 364, 603 277 977
PPP Žďár n/S – PhDr. Pavla Šteidlová (zástupce ředitele), tel.: 566 622 387, 734 683 070
PPP Třebíč – Mgr. Miluše Ustohalová, tel.: 568 848 815, 605 447 123
PPP H. Brod – Mgr. Kamila Krondráfová, tel.: 569 422 171, 736 125 501
PPP Jihlava – Mgr. Renata Brabcová, tel.: 567 572 419
SPC – Mgr. Jarmila Fraiová, tel.: 566 624 224, 736 715 373

Kompletní telefonní seznam pracovníků organizace – viz. Kontakty

4.5 Čísla faxu

Organizace nemá fax.

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.pppaspcvysocina.cz

4.7 Adresa e-podatelny

pppaspc@pppaspcvysocina.cz

4.8 Další elektronické adresy

Kontakty pro objednání:

třída Legionářů 36, 586 01 Jihlava (PPP) – Iveta Vrbková, Dis. (sociální pracovnice), tel.: 567 572 416, 703 182 814, poradnaji@pppaspcvysocina.cz
Veselská 35, 591 01 Žďár nad Sázavou (PPP, SPC) – Ida Vokurková (pracovník ve správě organizace), tel.: 566 622 387, 604 971 423, poradnazr@pppaspcvysocina.cz
Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí (PPP) – Ida Vokurková (pracovník ve správě organizace), tel.: 566 622 387, 604 971 423, poradnazr@pppaspcvysocina.cz, event. u pracovnic detašovaného pracoviště na tel.: 566 520 299, 733 615 340
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (PPP) – Ida Vokurková (pracovník ve správě organizace), tel.: 566 622 387, 604 971 423, poradnazr@pppaspcvysocina.cz, event. u pracovnic detašovaného pracoviště na tel.: 736 607 671
Purkyňovo náměstí 239, 674 01 Třebíč (PPP) – Sylva Petrželková (pracovník ve správě organizace), 568 848 815, 703 182 813, poradnatr@pppaspcvysocina.cz
Chelčického 904, 676 02 Moravské Budějovice (PPP) – Mgr. Veronika Dohnalová, (psycholog), 734 871 151, dohnalova@pppaspcvysocina.cz, Mgr. Miloslava Vláčilová, (speciální pedagog), 734 871 182, vlacilova@pppaspcvysocina.cz
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov (PPP) – Lenka Marková (pracovník ve správě organizace), tel.: 565 323 621, 739 572 940, poradnape@pppaspcvysocina.cz.
U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod (PPP) – Mgr. Ilona Daňková (sociální pracovnice), tel.: 569 422 171, 703 182 812, poradnahb@pppaspcvysocina.cz
U Panských 1452, 580 01, Havlíčkův Brod (SPC) – Bohuslava Průšová (pracovník ve správě organizace), tel.: 734 696 157, spc@pppaspcvysocina.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 86-4703150257/0100

6. IČ

70832510

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/73/dokumenty/rozpocet

8.2 Rozpočet

https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/73/dokumenty/rozpocet

9. Žádosti o informace

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:
(stanovený zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění):
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, stanoví podmínky, za kterých organizace poskytuje informace ze své působnosti. Nevztahuje se na postup při poskytování informací, který je upraven zvláštními předpisy.
Vedení ŠPZ je za podmínek stanovených tímto zákonem povinno poskytovat informace vztahující se ke své působnosti. Tyto informace poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Informací, kterou je ŠPZ povinno poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v její působnosti, nikoli však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.
Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba, to znamená také územní samosprávní celek, jiný orgán státní správy, hromadný sdělovací prostředek apod., která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.
Zveřejněnou informací, je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, umístěná ve veřejné knihovně nebo s možností dálkového přístupu (pomocí telekomunikačního zařízení).
Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informací doručené poštou přijímá sociální pracovnice, která je pověřena evidencí pošty. Po jejím zaevidování ji neprodleně předá zástupci ředitele k vyřízení. Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou, nebo na jiných nosičích dat přijímá některý z vedoucích zaměstnanců, příp. ředitel.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může pověřený pracovník místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní informace tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel tvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nehlédnutím do spisu, včetně možnosti pořízení kopie nebo na paměťových médiích.

Ústní žádost

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel či vedoucí pracovník k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Písemná žádost

Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči PPP a SPC Vysočina, nebo kdo žádost podal, ředitel ji bez dalšího šetření odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění, nepodléhá evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace j požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve ředitel či vedoucí pracovník žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ŠPZ, bude žádost odložena a důvod odložení bude ředitelem či vedoucím pracovníkem sdělen do 3 dnů žadateli (zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění, nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).

Ředitel či vedoucí pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník. 15 denní lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze z následujících důvodů: vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným orgánem státní správy, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele organizace a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

12. Formuláře

Formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci Dokumenty

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

https://seznam.gov.cz/obcan/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění,

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění,
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Vyhlášky:

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění,
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění,
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění,
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění,
Vyhláška č. 27/2016 Sb. Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady na pořízení kopií:

za pořízení jednostranné kopie formátu A4 – 1,50 Kč;
za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 2,60 Kč;

výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;

Náklady na opatření technických nosičů dat

za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 6 Kč;
v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
Náklady na odeslání informace žadateli
náklady na balné se nepožadují;
náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených PPP a SPC Vysočina provozovateli poštovních služeb dle jeho
ceníku.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání – 260 Kč.
Osvobození od úhrady nákladů
Úhrada nákladů za poskytnutí informací se nepožaduje v těchto případech:
pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodina,
pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

­-

16.2 Výhradní licence

­-

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022